Aktualności

Wygraj staż u projektanta Ferrari!

Już dziś weź udział w konkursie organizowanym przez Janusz Kaniewski Haute Design i Virako. Zaprojektuj lampę i wygraj staż u projektanta Ferarri!

Regulamin konkursu
Staż w Kaniewski Haute Design


• Nazwa konkursu:
„Oświetl swoją przyszłość”

• Organizator:
Virako Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi 90-019, ul. Dowborczyków 25

• Współorganizator:
Kaniewski Haute Design przy ul. Mokotowskiej 51/53 Warszawa lokal 64.

• Cele konkursu:
- promocja twórczości młodych talentów,
- inspirowanie młodych artystów do twórczej aktywności w dziedzinie sztuki projektowania przedmiotów użytkowych,
- umożliwienie zwycięzcy konkursu współpracy z doświadczonym projektantem sztuki użytkowej,

• Uczestnicy:
Konkurs jest skierowany do uczniów, studentów szkół i uczelni artystycznych oraz osób zajmujących się projektowaniem i wzornictwem.
Na konkurs można zgłaszać prace dotychczas nienagradzane i niepublikowane w wydawnictwach o zasięgu krajowym i międzynarodowym.
Uczestnictwo w konkursie jest indywidualne.
Każdy z uczestników może przesłać tylko jeden projekt.

• Przedmiotem konkursu jest wykonanie projektu lampy

• Zasady konkursu:
Prace nadesłane będą oceniane przez Janusza Kaniewskiego.
Projekt oceniany będzie w następujących kategoriach:
1. piękno
2. nowatorstwo
3. funkcjonalność

• Warunki uczestnictwa w konkursie:
Uczestnicy są zobowiązani do przesłania projektów drogą mailową;
Format plików – dowolny;
Wielkość plików nie może przekraczać 10 MB;
Do projektów powinien być dołączony słowny opis projektu oraz kosztorys realizacji projektu.
Dodatkowo do projektu można (nie jest to warunek konieczny) dołączyć swoje portfolio z krótkim opisem o wielkości do 10 MB.
Prace z opisem należy przesłać do 18 kwietnia 2010, na adres mailowy info@kaniewskidesign.com, z tytułem wiadomości ‘Kaniewski design konkurs- Zgłoszenie’.
Udział w konkursie wezmą wyłącznie pracę spełniające warunki regulaminu.
Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją warunków regulaminu.

• Nagroda:
Nagrodą dla zwycięzcy konkursu jest bezpłatny staż w pracowni Kaniewski Haute Design.
Staż będzie trwał od 1 do 3 miesięcy, w siedzibie Kaniewski Haute Design przy ul. Mokotowskiej 51/53 Warszawa lokal 64.
Termin i zasady odbycia stażu zwycięzca ustali bezpośrednio z przedstawicielem Kaniewski Haute Design.
Dodatkowo na podstawie projektu zwycięzcy konkursu i kosztorysu wykonania projektu nie przekraczającego kwoty 500 zł/netto oraz specyfikacji technologii produkcji, Organizator zapewni wykonanie prototypu lampy, który zostanie wystawiony w butiku Kaniewski Haute Design.
Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się podczas konferencji prasowej zorganizowanej przez mecenasa i organizatora konkursu firmę Virako, w wyznaczonym terminie, o którym Organizator powiadomi uczestników na 7 dni przed planowanym terminem. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w terminie nie późniejszym niż 30 czerwca 2010 roku.
Drugi najwyżej oceniony projekt zostanie wyróżniony podczas konferencji prasowej.
Wyniki konkursu są niepodważalne, tym samym Organizator konkursu zastrzega sobie autorytarne prawo do oceny nadesłanych prac wyłącznie przez Janusza Kaniewskiego.

• Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej www.virako.pl i www.kaniewskidesign.com
Publikacja prac
Organizatorzy konkursu zastrzegają możliwość wykorzystania fragmentów lub całości nadesłanych prac konkursowych w wybranych przez organizatorów publikacjach, w tym w formie książkowej, gazetach, periodykach, tygodnikach, magazynach oraz publikacjach internetowych.
Organizator dołoży wszelkich starań, aby publikowane prace, lub ich elementy były podpisywane danymi autora/ów danej pracy.

Uczestnik Konkursu z chwilą przekazania pracy konkursowej udziela organizatorom nieodpłatnie licencji niewyłącznej na korzystanie z przesłanej na Konkurs pracy na polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy z 4 lutego 1994 r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. 2006.90.631).
Przedmiotem publikacji będą nagrodzone lub wyróżnione przez Jury Konkursowe prace.

Organizator zastrzega sobie prawo pierwszeństwa odkupienia praw autorskich do zwycięskich projektów.

Dodatkowe informacje
Organizator nie zwraca prac nadesłanych na konkurs.
Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem warunków Regulaminu Konkursu.
Organizator zastrzega sobie prawo do udostępniania i przetwarzania informacji, które są przedmiotem Konkursu celem realizacji procesu Konkursu, uczestnik zobowiązuje się do podpisania klauzuli o przetwarzaniu danych osobowych w brzmieniu: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przekazanych dla potrzeb niezbędnych do realizacji Konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych(Dz.U. z 2002 r nr101 poz.926 z pózn.zm)”
« wstecz